Day: January 9, 2022

Dekaron Online เกมบนคอมพิวเตอร์ แนว MMO

Dekaron Online เกมบนคอมพิวเตอร์ แนว Extream MMO Hardcore เกมนี้มีทั้งหมด 12 อาชีพ ซึ่ง 6 อาชีพแรก ได้แก่ อาชีพ Azure Knight สามารถใช้ดาบมือเดียวหรือสามารถใช้ดาบทั้งสองมือก็ได้ อาชีพ Dragon…