Day: December 6, 2021

แบดมินตัน นักกีฬาต้องเป็นคนแบบไหน

แบดมินตัน ปัจจุบันถ้าต้องมีการคัดเลือกคนเพื่อให้เข้าทำงานอะไรก็ตาม จะมีวิธีคัดด้วยการดูจาก Hidden Competencies หรือที่รวมเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัว เนื่องจากแต่ละบริษัทต้องการคนทำงานที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว ยังต้องการคนที่มีบุคลิกลักษณะ และทัศนคติในการทำงานที่ดี และเหมาะสมอีกด้วย จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุด สำหรับวันนี้ จึงต้องการให้ทุกคนรับทราบว่า ทั้งดนตรี กีฬา และไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกอะไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการฝึกฝนให้เกิดทักษะและความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทักษะดังกล่าวต้องเกิดขึ้นในตัวเอง…